onsdag 30. juni 2010

MomentumDesign – om design, kunst og rommet mellom

Hva skjer i skjæringspunktet mellom kunst og design? Dette spørsmålet har vært sentralt for oss kuratorer i produksjonen av utstillingen MomentumDesign. Vår bakgrunn som kunsthistorikere og teoretikere med samtidskunst som arbeidsfelt, og PunktØs ansvar for formidling av billedkunst, design, kunsthåndverk og arkitektur, gir grunnlag for denne typen undersøkende utstillinger.

 

I startfasen av utstillingsarbeidet utformet vi en problemstilling som har vært sentral: Punkt Ø ønsker med denne utstillingen å problemati sere forholdet mellomdesign og billedkunst, og gjennom dette å skape en større forståelse for begrepene. Vi ønsker å undersøke eventuelle endringer og overføringer mellom feltene billedkunst og design. Definisjonen av design har endret seg parallelt med at kunstbegrepet har endret seg. Vi ønsker å undersøke påstanden om at designere og billedkunstnere nærmer seg hverandres felt og strategier; hvordan og hvorfor skjer dette? Samtidskunst er en grenseoverskridende praksis som problematiserer mange aspekter ved våre liv, samfunn og eksi stens. For samtidskunstnere er det å arbeide mot andre samfunnsfelt, som designfeltet, en del av kunstens undersøkende holdning til omverdenen. Men hva med designere som tar i bruk konseptuelle strategier, slik vi kjenner fra kunsten, for å belyse og problematisere egen praksis? I utgangspunktet ønsket vi en klargjøring av ordet design gjennom utstillingen fordi det brukes i mange, og til dels misvisende sammenhenger; begrepet tømmes for mening i den allmenne språkbruk fordi det brukes i alle mulige sammenhenger og om svært ulike tjenester og produkter. Begrepet har derimot en sterk bet ydning i fagmiljøene, definert ut fra kontekst. For å en bedre forståelse av designbegrepet har vi støttet oss til den britiske designkritikeren Alice Rawsthorn som skriver undersøkende om design i sin faste mandagsspalte i International Herald Tribune. I et forsøk å definere hva god design er utreder Rawsthorn begrepet. God design, mener hun, defineres av funksjon, form, innovasjon, brukervennlighet, holdbarhet og miljø, men er samtidig ikke et ent ydig eller uforanderlig begrep. Googlelogoen trekker hun frem som et eksempel god design og begrunner det med at logoen oppfyller sin funksjon, selv om den ikke nødvendigvi s har en god form. Stilbegrepet er sentralt i design, men en god form er ikke nok i seg selv. Forbruk av varer, og miljøspørsmål er noen av designfeltets utfordringer i dag påpeker Rawsthorn, og hun stiller spørsmål om hvorvidt et produkt er godt designet når det er til skade for miljøet. Et økt fokus design i dagens samfunn er dermed viktig og vektlegges i MomentumDesign g jennom Hareide Designs 10-års jubileumsutstilling. Delutstillingen gir et innblikk i produkt og industridesign og utfordringer i et designbyrå. Den ski sserer også opp overganger til kunstfeltet g jennom en presentasjon av billedkunstner Jenny Rydhagens tolkning av byråets prisbelønte design Startloop. For å undersøke designbegrepet, sette det inn i en historisk sammenheng og se spesielt overføringer mellom samtidens design og kunstfelt har vi invitert tre fagfolk til å skrive hver sin artikkel med bakgrunn i problemstillingene. Den danske designhistorikeren Mirjam Gelfer-Jørgensen problematiser designhistorien som en underdisiplin av kunsthistorien. Hun ser teknologi ske forutsetninger for design og hvordan begrepet har utviklet seg historisk. Billedkunstner Markus Degerman fra Sverige går nærmere inn hvordan designbegrepet har endret seg under påvirkning av de humanistiske og sosialvitenskapelige fagene. Theodor Barth, norsk sosialantropolog og designteoretiker, utlegger begrepene design og kunst og ser en videreutvikling i koblingen mellom feltene og hvordan disse skaper et alternativt rom og en motvekt til det standardiserte, kommersielle offentlige rom. Artiklene publiseres i sin helhet www.momentum.no. Den historiske forskjellen mellom billedkunst og design er deres ulike produksjonsmetoder. Billedkunst tar utgangspunkt i individuell produksjon og design opprinner fra maskinell produksjon. Tradisjonelt er design relatert til utvikling av nye produkter som kan forbedre hverdagen, mens billedkunsten produserer ytringer en mer konseptuel kritikk av samfunn og hverdag.

I arbeidet med utstillingen vi etter hvert hvordan di sse tradi sjonelle forskjellene utfordres når vi lar kunstverk og designobjekter belyse hverandre. Vi ser at det som er individuelt laget og det som er maskinelt produsert ikke lenger forholder seg til hvert sitt separate fagfelt, men kan dra nytte av hverandres metoder. Mange av de designerne vi har med i utstillingen kritiserer f. eks ideen om at industriell produksjon er rimeligere enn håndverksmessig produksjon, ettersom ukalkulerte kostnader slik som arbeidsvilkår og spesielt miljømessige implikasjoner ikke er tatt med i beregningen. Andre problemstillinger som har kommet frem er bruken av estetikk som verktøy i kommunikasjon i det offentlige rom, og hvordan vi erfarer og fortolker den estetikken vi møter omkring oss daglig. Utgangspunktet for vårt utvalg av utstillere var å se etter designere og kunstnere som en eller annen måte er inspirert av hverandres fagfelt. Vi startet prosessen med å se til billedkunstnere som fokuserer den estetiserte formen, slik som Michael Johansson og Espen Dietrichson, og med å finne fram til designere som arbeider konseptuelt som en ekstra dimensjon utover bruksfunksjonen, slik som Kristine Bjaadal og Daniel Rybakken. Etter hvert vi også nærmere designere som problematiserer og kritisk undersøker eget fag, og kunstnere som undersøker problemstillinger vi forventer å se i designfeltet, som for eksempel Amy Hunting i Blockshelf og Riiko Sakkinen i sine arbeid som elementer fra grafisk design.

Vi har også sett at noen kunstnere og designere bruker estetikk som kommunikativt verktøy i en kritisk praksis, som for eksempel Cecilia Dreyfert når hun i "Time Present" kritiserer kommersialiseringen av tiden og Ylva Carlgren når hun i sine akvareller avbilder luksusprodukter. Alle deltagende utstillere presenteres for publikum med en kort tekst for å belyse kunstverk og designobjekter i sammenheng med utstillingens tematikk. MomentumDesigns fokus begrepsforståelse krever god formidling mot publikum. Vi inviterer derfor til et formidlingsprogram som starter allerede søndag etter åpning (4. juli) med en åpen workshop tilrettelagt av den svenske designgruppen Fuldesign. Gjennom hele utstillingsperioden inviterer vi til gratis omvisning søndager. Formidling mot barn og unge er viktig for Punkt Ø, og i samarbeid med den lokale skolesekken/Moss kulturskole tilrettelegges et formidlingsprosjekt for alle elever 7. trinn i Moss etter sommerferien. Elevene skal da, g jennom omvisning og verksted, lære mer om design-og kunst. I Hareide Designs jubileumsutstilling inviteres publikum til å løse oppgaver, og Hareide Designs Einar Hareide holder to omvisninger i byråets utstilling (4.juli og 29.august kl 14.00). Avslutningsvis inviterer vi til seminar (30. september og 1. oktober) for å dra veksler erfaringene fra utstillingen. Målet med seminaret er en videre fordypning av utstillingens problematikk g jennom en debatt med fagmiljøene innenfor kunst og design. Endelig program er ikke fastsatt, men Dr. philos Theodor Barth og den britiske designkritikeren Alice Rawsthorn, har takket ja til å komme. Mer informasjon publi seres over sommeren www.momentum.no og MomentumDesigns Facebookprofil. Det har vært svært interessant for oss kuratorer, og for Punkt Ø, å kjennskap til nye strømninger, nye kunstnere og designere, g jennom utstillingsarbeidet. Ikke minst er den kontakten vi har etablert med fagfeltene viktig i videre arbeid med MomentumDesign. Vi har hatt stor glede av vår ressursgruppe som vi knyttet til oss tidlig i prosessen; Markus Degermann (SV), Steen Ory Bendtzen (DK/NO) og Benedicte Sunde (NO). Ikke minst har det vært inspirerende å se kunst verkene komme i hus og oppleve utstillingen reise seg i utstillingslokalene.

Velkommen til MomentumDesign!
Guro Dyvesveen, Maria C. Havstam og Siv Hofsvang